GUITAR MAKERS SINCE 1945

Català

Guitar makers
since 1945

Humitat, temperatura i emmagatzematge

La fusta és un material molt sensible als canvis d’humitat i temperatura. Per això és molt important tenir cura de l’entorn si volem garantir el bon estat de la guitarra. Els canvis bruscos tenen efectes greus a la guitarra, en canvi si aquests canvis són més graduals rarament provocaran danys. Per tant, cal que eviteu aquests canvis sobtats i intenteu que la guitarra es climatitzi lentament al seu entorn.

Si augmenta sobtadament la humitat, la fusta es dilata. A més, si aquest procés està acompanyat per un augment de la temperatura, les coles utilitzades es debiliten. Llavors, per exemple es pot produir el despreniment del pont. Si per contra, la humitat disminueix, la fusta es contrau, el problema és que hi haurà àrees que es contrauran més o més ràpidament que altres, aleshores apareixeran fissures, esquerdes i juntes obertes.

Aquests canvis bruscos són els que cal que eviteu per conservar la guitarra en condicions òptimes. Alguns consells són:
- No deixeu la guitarra prop d’una font de calor (per exemple, radiadors, estufes, calefactors,...). Aquests, a més d’augmentar la temperatura també redueixen la humitat de l’ambient.
- No pengeu la guitarra en parets que estiguin en contacte amb l’exterior. La paret és més freda que l’aire interior, aleshores el fons i la tapa de la guitarra estaran a diferent temperatura, el que pot provocar danys.
- No deixeu la guitarra exposada al fred o la calor durant un temps prolongat, per exemple dins un cotxe aparcat a l’exterior.
- Sempre que pugueu, guardeu la guitarra dins el seu estoig. L’estoig actua d’aïllant de l’ambient exterior, i els canvis d’humitat i temperatura seran menys sobtats.

Neteja

Per netejar la guitarra utilitzeu un drap lleugerament humit amb aigua temperada. No apliqueu gran quantitat d’aigua sobre la fusta, ni tampoc detergents o productes que continguin alcohols o abrasius.

Ajustatge de l'acció

S’anomena acció a l’alçada de les cordes. Aquesta alçada condiciona la facilitat d’execució i la comoditat per tocar la guitarra. Si les cordes estan massa altes, la guitarra és dura de tocar, però si per contra és excessivament baixa es produeix el trasteig.

Per modificar aquesta acció, l’ajustatge es realitza a nivell de la selleta del pont i mai utilitzant la vareta regulable del mànec. La vareta el que fa és modificar la curvatura del mànec, però mai l’alçada de les cordes.

Recomanem que aquesta operació d’ajustatge la faci un professional.

Regulació del mànec

Degut a l’esforç constant que suporta la guitarra per la tensió de les cordes i els canvis constants d’humitat i temperatura, és possible que la rectitud del batedor es vegi afectada.
Les guitarres Camps, porten incorporada una vareta regulable que redueix aquests efectes, a més de que en el cas de que es produeixin ofereix una solució molt senzilla, que pot realitzar el propi usuari de la guitarra.

Comprovació de la rectitud del batedor

  1. Col·loqueu un regle opac per sobre els trasts.
  2. Observeu l’espai entre els trasts i el regle. Si el batedor està corbat observareu un petit raig de llum entre ells.

Procediment per ajustar el batedor

  1. Destenseu la 3a i 4a corda (no cal que traieu totes les cordes), per poder facilitar l’accés al cargol “allen” situat a la part inferior del mànec, a dins la boca de la guitarra.
  2. Actueu sobre aquest cargol. Tingueu present que és molt sensible, per tant té una acció immediata amb poc recorregut de la clau “allen”. Llavors, apliqueu poca força ja que fins i tot podríeu trencar la vareta.
    2a. Girant la clau en el mateix sentit que les agulles del rellotge, el mànec es corbarà cap endarrere.
    2b. Girant la clau en sentit contrari a les agulles del rellotge, el mànec es corbarà cap endavant.

Manteniment dels clavillers

El manteniment dels clavillers és molt simple, apliqueu algun lubricant per engranatges una o dues vegades a l’any.

Cordes

Cordes emprades

Cada tocador té les seves pròpies preferències respecte el tipus de cordes que vol utilitzar. En general, les cordes de mitjana tensió són una bona opció.

Canvi de cordes

Col·loqueu la guitarra horitzontalment en una superfície plana i estable, assegureu-vos que no tingui cap element que pugui ratllar o malmetre el fons de la guitarra.

Recomanem que canvieu les cordes d’una en una, per mantenir el mateix nivell de tensió sobre el pont i el mànec.